โครงสร้างการบริหาร  
    สมาชิกสภานิติบัญญัติ  
    คณะผู้บริหาร
    กองคลัง
    กองช่าง
    ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม