หน่วยงานและอำนาจหน้าที่  
ผู้อำนวยการกองคลัง
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบความสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของ อบต. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
       ทำหน้าที่ประกาศ สำรวจรับแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ ช่วยรับ นำส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่างๆ ติดตามทวงถาม จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสาร หลักฐานหรือเรื่องอื่นๆ ของผู้เสียภาษี รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดเก็บรายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญช
       ตรวจสอบใบสำคัญหรือกฎระเบียบ ที่ชัดแจ้งแล้ว ลงทะเบียน เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกา เบิกเงิน ช่วยทำเงินฝาก เงินตรวจนับ และรับจ่ายเงินสด และสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียด และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทำบัญชีบางประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการศึกษา
       ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการศึกษา ช่วยศึกษาวิเคราะห์แนะแนวจัดอบรม ประชุม สัมมนาการศึกษาและอาชีพ ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ดูแลเด็กฯ
       ทำหน้าที่เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม จัดแนวประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเด็ก

ผู้อำนวยการกองช่าง
       ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา ออกแบบ สำรวจ คำนวณประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง บำรุงรักษาด้านโยธา วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษา แนะนำงานกองช่าง และทำหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
       จดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาตรน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานผลิตน้ำประปา
       ทำหน้าที่ผลิตน้ำประปา จัดหาน้ำสะอาด บริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำประปาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปลัด อบต.
       ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ อบต.

นักพัฒนาชุมชน
       ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนกลุ่มของประชาชน ทำงานพัฒนากำกับประชาชนอย่างใกล้ชิด จัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ต่อครอบครัว อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน ติดตามผลงาน จัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน เพื่อเสนอแนะ ประกอบนโยบาย จัดทำ และติดตามประเมินผลแผนงาน และโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
       ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณลงทะเบียน แยกประเภท และรับส่งโต้ตอบหนังสือราชการ เอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คนงานทั่วไป
       ทำหน้าที่เกี่ยวกับใช้แรงงานทั่วไป และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น งานบ้าน งานครัว