ประวัติความเป็นมา  
       ตำบลไร่สะท้อน ก่อนตั้งเป็นชุมชนสภาพพื้นที่เป็นที่ราบส่วนหนึ่งเป็นป่าและภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น สภาพดิน แหล่งน้ำและป่าไม้ ต่อมาได้มีกลุ่มคนอพยพเข้ามาพบชัยภูมิที่เหมาะสมกับการสร้างที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ จึงพร้อมใจกันตั้งรกรากที่นี่ โดยใช้ชื่อชุมชนว่า บ้านไร่กะท้อน โดยขึ้นการปกครองกับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (แขวงเมืองเพชรบุรี) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ชุมชนหนาแน่นขึ้นจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นตำบล ในนาม ตำบลไร่กะท้อน ซึ่งต่อมาเพี้ยนเป็นไร่สะท้อนดังปัจจุบัน ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยคัดเลือกหัวหน้าขึ้นปกครองชุมชนซึ่งครั้งนั้นเรียกว่า พ่อบ้าน (กำนัน) เมื่อการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ทั่วถึง ทางราชการจึงได้ประกาศแยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองออกมาตั้งเป็น อำเภอท่าช้าง ในปี พ.ศ. 2459 ดังนั้นตำบลไร่สะท้อนจึงขึ้นการปกครองกับ อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2475 ได้มีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ของกำนันเพื่อปกครองพื้นที่ ในนาม ท่านขุน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันนำนามท่านขุนมาผนวกกับชื่อตำบลไร่สะท้อน และเรียกกำนันคนแรกในนาม ท่านขุน ของตนเองว่า ขุนสะท้อนสะท้านเดช เมื่ออำเภอท่าช้างได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านลาด เมื่อปี พ.ศ. 2481 ตำบลไร่สะท้อน จึงขึ้นการปกครองกับ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา...