ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ในตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 19 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง ต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภท วิชาการ ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 19 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยยื่นซองประมูลซื้อ ครั้งที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ปปช. 07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้้้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 7 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 [ 7 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | หน้าถัดไป