¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
  ¢èÒÇ»ÃСǴÃÒ¤Ò
  ¢èÒÇ¡Ô¨¡ÃÃÁ
  ¢èÒÇÀÒÉÕ
  ¢èÒÇÂé͹ËÅѧ

    ¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
 
  ¢èÒÇ¡Ô¨¡ÃÃÁ
 
¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒàÊé¹·Ò§ÊÒ¸ÒóР(àÊé¹Ë¹Í§¾ÅѺ - ˹ͧá˹)  [ 12 µ.¤. 2561 ] - ¢èÒÇ¡Ô¨¡ÃÃÁ


              ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒàÊé¹·Ò§ÊÒ¸ÒóР(àÊé¹Ë¹Í§¾ÅѺ - ˹ͧá˹) â´Âͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅäÃèÊзé͹ ÃèÇÁ¡Ñº»ÃЪҪ¹¨ÔµÍÒÊҨѴ¡ÒþѲ¹Ò»ÃѺÀÙÁÔ·Ñȹì à¾×èͤÇÒÁÊÐÍÒ´áÅФÇÒÁà»ç¹ÃÐàºÕºàÃÕºÃéÍ à¾×èͶÇÒÂà»ç¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ à¹×èͧÇѹ¤ÅéÒÂÇѹÊÇÃäµ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃлÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ªºÃÁ¹Ò¶º¾ÔµÃ

ในภาพอาจจะมี 21 คน, รวมถึง โสภณ เนียมบุตร, ผู้ใหญ่สมภพ อำพันธ์, Supattra Sangson, Noonong Inprom, ส.สมใจ สมใจ, ผู้ใหญ่ณรงค์ ศรีแจ้ และ วิรุต เอกบุตร, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, กางเกง, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, รถมอเตอร์ไซค์, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, พื้นหญ้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ผู้ใหญ่เบียร์ ดอนคาน และ วิรุต เอกบุตร, คนที่ยิ้ม, รถยนต์, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, หมวก และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง โสภณ เนียมบุตร, ผู้คนกำลังนั่ง