ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  [ 20 พ.ย. 2561 ] - ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน     เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน คำนึงถึงหลักกระจายโอกาส      ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

โดยท่านสามารถติดต่อ รับข้อมูลข่าวสารที่สนใจเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.pbru.ac.th