ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  [ 9 ต.ค. 2561 ] - ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน เรื่อง การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน จะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ที่ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. ในกรณีมอบอำนาจ (ผู้สูงอายุไม่สามารถมาได้) ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้สูงอายุ และของผู้รับมอบอำนาจด้วย

 

- เบี้ยยังชีพคนพิการ

๑. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา

๒. บัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ ตัวจริงพร้อมสำเนา

๓. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา

๔. ในกรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการไม่สามารถมาได้) ให้นำหลักฐานของผู้พิการและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย