ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่องการควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  [ 20 เม.ย. 2563 ] - ข่าวประชาสัมพันธ์


#ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่สะท้อนดำเนินการดังนี้

1. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ร้านอาหาร ครัวเรือน และตลาด ไม่จำหน่ายหรือแจกเศษอาหารแก่ผู้ที่จำนำไปเลี้ยงสุกร

2. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เศษอาหารในการเลี้ยงควรต้องนำผ่านความร้อน 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 30 นาที

3. หากพบสุกรหรือหมูป่าแสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์โดยทันที

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์หมายเลข 02-653-4112 สายด่วนโทร 06-32256888