ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  [ 15 ก.ค. 2563 ] - ข่าวประชาสัมพันธ์


#ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ อบต.ไร่สะท้อน จึงขอความร่วมมือประชาชนในตำบลไร่สะท้อน ร่วมรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน