ต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การให้บริการ
อาคารสถานที่
การจัดการศึกษา
การส่งเสริมกีฬา
สาธารณูปโภค
แสดงผลโหวต